ผลการปฏิบัติราชการ ปี 61

รายงาน ผลการปฏิบัคิหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นคณะกรรมการประเมินการอ่าน การเขียน ภาษาไทย และการอ่านรู้เรื่อง การอ่านตามแนวทาง PISA  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  สนามสอบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 36 (บ้านบะตากา) 24 มกราคม 2561    คลิกชมภาพเพิ่มเติม      ดาวน์โหลดเอกสาร
———————————————————————————————————————————————-
รายงาน ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เป็นคณะกรรมการดำเนินการโครงการเข้าค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET นักเรียนชั่น ป . 6 และ ม.3 กลุ่มพัฒนาคัณภาพการศึกษาแวงใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2560   25-26 มกราคม 2561 คลิกชมภาพเพิ่มเติม    ดาวน์โหลดเอกสาร
———————————————————————————————————————————————-
รายงาน ผลการปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นคณะกรรมการคุมสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สนามสอบโรงเรียนอนุบาลเมยวดี 3 กุมภาพันธ์ 2561    คลิกชมภาพเพิ่มเติม      ดาวน์โหลดเอกสาร
———————————————————————————————————————————————-
รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นคณะกรรมการดำเนินการโครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำปีการศึกษา 2560 ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านหนองแสงท่าดอนม่วย 15-16 กุมภาพันธ์ 2561 คลิกชมภาพเพิ่มเติม    ดาวน์โหลดเอกสาร
———————————————————————————————————————————————-
รายงานผลการเป็นคณะวิทยากรอบรมข้อมูลสารสนเทศข้อมูลทางการศึกษา (DMC 2018) ให้กับคณะครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561 หอประชุม สพป.ร้อยเอ็ดเขต 3   คลิกชมภาพเพิ่มเติม  ดาวน์โหลดเอกสาร
———————————————————————————————————————————————
รายงานผลการเป็นคณะวิทยากรกรรมการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมบริหารจัดการสถานศึกษา SchoolMis จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 วันที่ 2 – 4 มีนาคม  2561  คลิกชมภาพเพิ่มเติม    ดาวน์โหลดเอกสาร
———————————————————————————————————————————————
รายงานผลการเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (DMC) ประจำปี 2561 จัดโดยสำนักงาน สพฐ. ณ โรงแรม เอวานา บางนา  กรุงเทพฯ  คลิกชมภาพเพิ่มเติม  ดาวน์โหลดเอกสาร
——————————————————————————————————————————————-
รายงานผลการเข้ารับการอบรมวิทยาการคอมพิวเตอร์ จาก สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศำสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษำธิการ ณ โรงแรมรอแยล เบญจา สุขุมวิท 5 กรุงเทพฯ ุ6-10  สิงหาคม 2561  คลิกชมภาพเพิ่มเติม   ดาวน์โหลดเอกสาร
——————————————————————————————————————————————

1124 Total Views 1 Views Today