ผลการปฏิบัติราชการ ปี 60

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ เป็นคณะกรรมการประเมินผลการอ่านออกเขียนได้ ที่โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม  24 มกราคม 2560  [wpdm_package id=’4725′]
รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง เป็นผู้ฝึกซ้อมและนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66  มหาวิทยาลัยธรราศาสตร์ รังสิต จ.ปทุมธานี 29-31 มกราคม 2560 [wpdm_package id=’4732′]
รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการคุมสอบ O-Net ชั้นประถมศึกษาปีทึ่ 6 สนามสอบโรงเรียนอนุบาลเมยวดี 4 กุมภาพันธ์ 2560 [wpdm_package id=’4736′]
รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานเขตพื้่นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 เป็นกรรมการคุมสอบการอ่านออกเขียนได้ ที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 36 (บ้านบะตากา)  ประจำภาคเรียนที่ 2 /2559 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 [wpdm_package id=’4755′]
รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานเขตพื่นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 เป็นคณะกรรมการการขับเคลื่อน กระบวนการ PLC ระดับเขตเข้ารับการอบรมจาก สพฐ.ที่ จ.นครนายก  31 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2560 [wpdm_package id=’4839′]
รายงานการเข้ารับการอบรมการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา DLIT สู่ห้องเรียนคุณภาพ จัดโดย สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 11 พฤษภาคม 2560 [wpdm_package id=’4843′]
รายงานการเป็นคณะวิทยากรอบรม พัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา 2560 ( Data Management Center 2017) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 15-16 พฤษภาคม 2560  คลิกชมภาพเพิ่มเติม    [wpdm_package id=’4846′]
รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาแวงใหญ่ เป็นคณะกรรมการตัดสินคัดเลือกนักเรียนด้านภาษาอังกฤษ ที่โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม  13 กรกฎาคม 2560 [wpdm_package id=’4904′]
รายงานผลการเข้ารับการอบรม การพัฒนาครูประจำปี 2560 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้่นฐาน ณ.มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 5-6 สิงหาคม 2560   คลิกชมภาพเพิ่มเติม
ดาวน์โหลดรายงาน
——————————————————————————————————————————————————–
รายงานการเข้ารับการอบรม การสอบสวนจรรยาบรรณวิชาชีพ จากคุรุสภา โรงแรม ไมด้า แกรนด์ ทวารวดี  จ.นครปฐม 28-29 สิงหาคม 2560 ดาวน์โหลดรายงาน
——————————————————————————————————————————————————–
รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาแวงใหญ่ เป็นกรรมการประเมินผลการอ่านออกเขียนได้ ครั้งที่ 3 ปีการศึการศึกษา 2560 วันที่ 25 สิงหาคม 2560 โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่  ดาวน์โหลดรายงาน
——————————————————————————————————————————————————-
รายงานผลการอบรมวัดผลและประเมินผลด้วยโปรแกรม SchoolMis   จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ โรงแรมสีดา รีสอร์ท จ.นครนายก 20-23 พฤศจิกายน 25608 คลิกชมภาพเพิ่มเติม  ดาว์โหลดเอกสาร
——————————————————————————————————————————————————-
รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง แต่งตั้งคณะครู ฝึกซ้อมและนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 จังหวัดขอนแก่น 20-22 ธันวาคม 2560   คลิกชมภาพเพิ่มเติม       ดาวน์โหลดเอกสาร
——————————————————————————————————————————————————

1420 Total Views 1 Views Today