คำสั่งให้ปฏิบัติราชการ 60

คำสั่ง โรงเรียนบ้านดงดิบ แต่งตั้งคณะครูฝึกซ้อมและนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 จ.ปทุมธานี


คำสั่ง กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาแวงใหญ่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบการอ่านการเขียนภาษาไทย ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา  2559

คำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2560

คำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทยครั้งที่ 2 ปี การศึกษา 2559 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1-4

คำสั่ง โรงเรียนบ้านดงดิบ แต่งตั้งคณะครูดำเนินการทดสอบปลายปี ปลายภาค มาตรฐานกลาง ในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2,4และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

คำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 แต่งตั้งให้เป็นคณะทำงานขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ระดับเขตพื้นที่

คำสั่ง โรงเรียนบ้านดงดิบ ให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ประจำปีการศึกษา 2560 ให้รับผิดชอบสอนประจำชั้นและหน้าที่ งานบริหารทั่วไป งานทะเบียน และงานที่เกี่ยวข้องกับ I.C.T

คำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 แต่งตั้งให้เป็นคณะทำงานอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560

คำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 แต่งตั้งให้เป็นคณะทำงานอบรมขยายผลกระบวนการ PLC ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด

คำสั่งกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาแวงใหญ่ แต่งให้เป็นคณะกรรมการทดสอบภาษาอังกฤษ ระดับกลุ่มพัฒนา

—————————————————————————————————————————————————–
คำสั่ง โรงเรียนบ้านดงดิบ แต่งตั้งคณะครูฝึกซ้อมและนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 67  จังหวัดขอนแก่น  คลิกเพื่อดาวน์โหลด

—————————————————————————————————————————————————-
คำสั่ง กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาแวงใหญ่ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาวิชาการกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาแวงใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2560  คลิกเพื่อดาวน์โหลด
—————————————————————————————————————————————————

2101 Total Views 1 Views Today