คำสั่งให้ปฏิบัติราชการปี 61

————————————————————————————————————————————————
คำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามช่วยเหลือการใช้อินเตอร์เน็ตในสถานศึกษา คลิกเพื่อดาวน์โหลด
———————————————————————————————————————————————–
คำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  คลิกเพื่อดาวน์โหลด
———————————————————————————————————————————————-
คำสั่ง กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาแวงใหญ่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงกำรเข้ำค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ O – NET นักเรียนชั้น ป.๖ และม.๓  ประจำปีการศึกษา 2560  คลิกเพื่อดาวน์โหลด
———————————————————————————————————————————————-
คำสั่ง กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาแวงใหญ่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการอ่าน การเขียน และอ่านรู้เรื่องตามแนวทาง PISA ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560  คลิกเพื่อดาวน์โหลด
———————————————————————————————————————————————
คำสั่ง กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาแวงใหญ่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2560    คลิกเพื่อดาวน์โหลด
———————————————————————————————————————————————
คำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ที่ 55 /2561  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมการบริหารจัดการสถานศึกษา School MIS   คลิกเพื่อดาวน์โหลด
——————————————————————————————————————————————–         คำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ที่ 156/2561เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางกำรศึกษำปีการศึกษา 2561 (Data Management Center 2018) คลิกเพื่อดาวน์โหลด 
——————————————————————————————————————————————–         คำสั่ง กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาแวงใหญ่ แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาวิชาการกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาแวงใหญ่ ที่ 6/2561 ประจำปีการศึกษา 2561  คลิกเพื่อดาวน์โหลด
——————————————————————————————————————————————-           คำสั่ง โรงเรียนบ้านดงดิบ  ที่ 8/2561 แต่งตั้งมอบหมายงานการจัดการเรียนการสอน  ประจำปีการศึกษา 2561 คลิกเพื่อดาวน์โหลด                                           ——————————————————————————————————————————————-

 

1722 Total Views 2 Views Today