คำสั่งให้ปฏิบัติราชการ 59

คำสั่งโรงเรียน บ้านดงดิบ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559 [wpdm_package id=’3808′]
คำสั่งโรงเรียน บ้านดงดิบ คุมสอบการอ่านออกเขียนได้ครั้งที่  5 [wpdm_package id=’3812′]
คำสั่งโรงเรียน บ้านดงดิบ เยี่ยมบ้านนักเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558 [wpdm_package id=’3816′]
คำสั่งโรงเรียน บ้านดงดิบ ให้เป็นคณะคำทำงานดำเนินการฝึกซ้อมนักเรียน เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 65 [wpdm_package id=’3820′]
คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 แต่งตั้งคณะทำงานประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 [wpdm_package id=’3827′]
คำสั่ง โรงเรียนบ้านดงดิบ เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2558 [wpdm_package id=’3855′]
คำสั่งโรงเรียน บ้านดงดิบ ให้เป็นคณะกรรมการคุมสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2558 [wpdm_package id=’3858′]
คำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 แต่งตั้งให้เป็นคณะทำงานเป็นคณะวิทยากรฐานข้อมูล Data Management Center  (D.M.C.)[wpdm_package id=’4075′]
คำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 แต่งตั้งให้เป็นคณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา [wpdm_package id=’4102′]
คำสั่ง โรงเรียนบ้านดงดิบ ให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ประจำปีการศึกษา 2559 ให้รับผิดชอบสอนประจำชั้นและหน้าที่ งานบริหารทั่วไป งานทะเบียน และงานที่เกี่ยวข้องกับ I.C.T[wpdm_package id=’4153′]
คำสั่ง กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาแวงใหญ่  แต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการทดสอบ การอ่านออกเขียนได้ โรงเรียนในสังกัด ประจำปีการศึกษา 2559 [wpdm_package id=’4162′]
คำสั่ง โรงเรียนบ้านดงดิบ ให้เป็นคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 2559[wpdm_package id=’4178′]
คำสั่ง กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาแวงใหญ่ แต่งตั้งคณะทำงาน เป็นคณะวิทยากรให้การอบรมนักเรียนในกลุ่มพัฒนาคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2559 [wpdm_package id=’4353′]
คำสั่ง กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาแวงใหญ่ แต่งตั้งเป็นคณะทำงานด้านวิชาการประจำกลุ่มพัฒนาคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2559 [wpdm_package id=’4400′]
คำสั่งกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาแวงใหญ่ แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ ดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ด้านคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2559 [wpdm_package id=’4416′]
คำสั่งโรงเรียนบ้านดงดิบ แต่งตั้งคณะครูผู้ฝึกซ้อมและนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 จังหวัดหนองคาย [wpdm_package id=’4627′]

3500 Total Views 1 Views Today