คำสั่งให้ปฏิบัติราชการ 59

คำสั่งโรงเรียน บ้านดงดิบ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559


คำสั่งโรงเรียน บ้านดงดิบ คุมสอบการอ่านออกเขียนได้ครั้งที่  5

คำสั่งโรงเรียน บ้านดงดิบ เยี่ยมบ้านนักเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558

คำสั่งโรงเรียน บ้านดงดิบ ให้เป็นคณะคำทำงานดำเนินการฝึกซ้อมนักเรียน เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 65

คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 แต่งตั้งคณะทำงานประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559

คำสั่ง โรงเรียนบ้านดงดิบ เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2558

คำสั่งโรงเรียน บ้านดงดิบ ให้เป็นคณะกรรมการคุมสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2558

คำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 แต่งตั้งให้เป็นคณะทำงานเป็นคณะวิทยากรฐานข้อมูล Data Management Center  (D.M.C.)

คำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 แต่งตั้งให้เป็นคณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา

คำสั่ง โรงเรียนบ้านดงดิบ ให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ประจำปีการศึกษา 2559 ให้รับผิดชอบสอนประจำชั้นและหน้าที่ งานบริหารทั่วไป งานทะเบียน และงานที่เกี่ยวข้องกับ I.C.T

คำสั่ง กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาแวงใหญ่  แต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการทดสอบ การอ่านออกเขียนได้ โรงเรียนในสังกัด ประจำปีการศึกษา 2559

คำสั่ง โรงเรียนบ้านดงดิบ ให้เป็นคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 2559

คำสั่ง กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาแวงใหญ่ แต่งตั้งคณะทำงาน เป็นคณะวิทยากรให้การอบรมนักเรียนในกลุ่มพัฒนาคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2559

คำสั่ง กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาแวงใหญ่ แต่งตั้งเป็นคณะทำงานด้านวิชาการประจำกลุ่มพัฒนาคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2559

คำสั่งกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาแวงใหญ่ แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ ดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ด้านคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2559

คำสั่งโรงเรียนบ้านดงดิบ แต่งตั้งคณะครูผู้ฝึกซ้อมและนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 จังหวัดหนองคาย

2505 Total Views 3 Views Today