ผลการปฏิบัติราชการ ปี 59

รายงานผล การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้เข้ารับรางวัล ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 13 พ.ศ.2559  โรงแรมริเวอร์ไซต์ กทม. 13-15 มกราคม 59 


รายงานผล การประชุมคณะกรรมการวิชาการกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาแวงใหญ่ ครั้งที่ 1

รายงานผล การเข้ารับการอบรมโปรแกรมบริหารสถานศึกษาด้านงานทะเบียนและวัดผล SchoolMis    29 มีนาคม 59  ราชภัฎกรีนวิว ม.ราชภัฎร้อยเอ็ด

รายงานผล การเข้ารับการอบรมเชิงปฎิบัติการ ด้านงานสารบรรณอิเลคทรอนิคส์ My-Office  30 มีนาคม 59  ราชภัฎกรีนวิว ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด

รายงานผล การเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ปี 2559ราชภัฎกรีนวิว ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด

รายงานผลการเข้ารับการอบรม กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2559 มหาเจดีย์ชัยมงคล อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานผลการเป็นคณะวิทยากร ฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา Data  Management Center ให้กับเพื่อนข้าราชการครูในสังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 3 มิถุนายน 2559

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งกลุ่มพัมนาคุณภาพแวงใหญ่ แต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ภาษาไทย ครั้งที่ 1/2559

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ ตามคำสั่ง จัดทำเอกสารแผนพัฒนา 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ ปีการศึกษา 2559

รายงานผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย จัดทำข้อมูลนักเรียนเพื่อรับการจัดสรรงบประมาณให้เป็นปัจจุบัน

รายงานผลการปฏิบัติงาน รณรงค์ประชาสัมพันธ์การให้ชุมชนไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงประชามติ 7 สิงหาคม 59

รายงานผลการปฎิบัติงาน นำนักเรียนศึกษานอกสถานที่เรียนรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรร่วมกับเกษตรกรและชุมชน ภายในตำบลหนองใหญ่

รายงานผล การปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง การเป็นวิทยากรค่าย คุณธรรมนำชีวิต กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาแวงใหญ่ 25 -26 สิงหาคม 2559

รายงานผล การเข้ารับสัมมนาเรื่องการประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3

รายงานผล การปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง การเป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66 ระดับกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาแวงใหญ่ 21 กันยายน 2559

รายงานผลการเข้ารับการอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยระบบ Video Conference จัดโดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาแวงใหญ่

รายงานผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ วางแผนอัตรากำลังในสถานศึกษา จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 วันที่ 5 ธันวาคม 2559 ห้องมันปลา ศูนย์ฝึกประสพการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

รายงานผลตามคำสั่งโรงเรียนบ้านดงดิบ เรื่องการแต่งตั้งคณะผู้ฝึกซ้อมและนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66  ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2559 จังหวัดหนองคาย 

รายงานผลการปฎิบัติงานของตนเอง SSR ประจำปี 2559  ดาวน์โหลดเอกสาร

816 Total Views 1 Views Today