คำสั่งให้ปฏิบัติราชการ 58

คำสั่งงานในหน้าที่ประจำปี 2558 ให้รับผิดชอบสอนประจำชั้นและหน้าที่ งานบริหารทั่วไป งานทะเบียน และงานที่เกี่ยวข้องกับ I.C.T


คำสั่ง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ให้เป็นคณะวิทยากรฐานข้อมูล Data Management Center  (D.M.C.)

คำสั่ง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 แต่งตั้งคณะทำงานการประชุมเพื่อรับทราบและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

คำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะทำงานค่ายพุทธธรรม ประจำปี 2558 กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาแวงใหญ่

คำสั่ง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 แต่งตั้งคณะทำงานดูแลเว็บไซต์การอบรมเชิงปฏิบัติการการรายงานข้อมูลนักเรียน ป.1 – ป.6 ปี 2558 อ่านออกเขียนได้โดยผ่านระบบการรายงาน ข้อมูลการติดตามและประเมินผลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES)

คำสั่ง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3แต่งตั้งคณะทำงานเป็นคณะวิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี สารสนเทศ (DLIT)

คำสั่งกลุ่มพัฒนาคุณภาพแวงใหญ่ แต่งตั้งคณะทำงานให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการ แข่งขันทางวิชาการ งานศิลปหัตกรรมนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558 ให้เป็นคณะกรรมการติดสินกิจกรรม ทักษะคอมพิวเตอร์

คำสั่ง สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 แต่งตั้งเป็น คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขัน รวม 4 รายการ ด้านหุ่นยนต์ งานศิลปหัตกรรม นักเรียน ครั้งที่  65 ปีการศึกษา 2558

คำสั่งโรงเรียน บ้านดงดิบ ให้นำนักเรียนทั้ง 3 รายการที่เป็นตัวแทนของสำนักงานเขตไปแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคที่ จ.สุรินทร์ 

981 Total Views 1 Views Today

ใส่ความเห็น