คำสั่งให้ปฏิบัติราชการ 58

คำสั่งงานในหน้าที่ประจำปี 2558 ให้รับผิดชอบสอนประจำชั้นและหน้าที่ งานบริหารทั่วไป งานทะเบียน และงานที่เกี่ยวข้องกับ I.C.T [wpdm_package id=’2949′]
คำสั่ง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ให้เป็นคณะวิทยากรฐานข้อมูล Data Management Center  (D.M.C.)[wpdm_package id=’2954′]
คำสั่ง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 แต่งตั้งคณะทำงานการประชุมเพื่อรับทราบและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 [wpdm_package id=’3140′]
คำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะทำงานค่ายพุทธธรรม ประจำปี 2558 กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาแวงใหญ่ [wpdm_package id=’3193′]
คำสั่ง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 แต่งตั้งคณะทำงานดูแลเว็บไซต์การอบรมเชิงปฏิบัติการการรายงานข้อมูลนักเรียน ป.1 – ป.6 ปี 2558 อ่านออกเขียนได้โดยผ่านระบบการรายงาน ข้อมูลการติดตามและประเมินผลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES)[wpdm_package id=’3268′]
คำสั่ง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3แต่งตั้งคณะทำงานเป็นคณะวิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี สารสนเทศ (DLIT) [wpdm_package id=’3299′]
คำสั่งกลุ่มพัฒนาคุณภาพแวงใหญ่ แต่งตั้งคณะทำงานให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการ แข่งขันทางวิชาการ งานศิลปหัตกรรมนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558 ให้เป็นคณะกรรมการติดสินกิจกรรม ทักษะคอมพิวเตอร์ [wpdm_package id=’3412′]
คำสั่ง สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 แต่งตั้งเป็น คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขัน รวม 4 รายการ ด้านหุ่นยนต์ งานศิลปหัตกรรม นักเรียน ครั้งที่  65 ปีการศึกษา 2558 [wpdm_package id=’3464′]
คำสั่งโรงเรียน บ้านดงดิบ ให้นำนักเรียนทั้ง 3 รายการที่เป็นตัวแทนของสำนักงานเขตไปแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคที่ จ.สุรินทร์  [wpdm_package id=’3698′]

1618 Total Views 1 Views Today

ใส่ความเห็น