ศึกษาเอกสารทางวิชาการ

รูปแบบการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง : โมเดลซิปปา (Cippa  Model) หรือรูปแบบการประสานห้าแนวคิด  ได้พัฒนาขึ้นโดย ทิศนา  แขมมณี   รองศาสตราจารย์ประจำคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รวบรวมเมื่อ 1 กรกฎาคม 2558  [wpdm_package id=’2932′]
รูปแบบการเรียนการสอนการสอนตามแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เป็นการสอนที่เน้นการถ่ายโอนการเรียนรู้และ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับ การตรวจสอบความรู้เดิมของเด็ก    รวบรวมเมื่อ 3 กรกฎาคม 2558  [wpdm_package id=’2941′]
รูปแบบการเรียนรู้แบบโครงงาน   เป็น กระบวนการแสวงหาความรู้ หรือการค้นคว้าหาคำตอบในสิ่งที่ผู้เรียนอยากรู้หรือสงสัยด้วยวิธีการต่างๆ เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้เลือกศึกษาตามความสนใจของตนเองหรือของ กลุ่มเป็นการตัดสินใจร่วมกัน จนได้ชิ้นงานที่สามารถนำผลการศึกษาไปใช้ได้ในชีวิตจริง    รวบรวมเมื่อ  19 มีนาคม 2558 [wpdm_package id=’2959′]
การสร้างเครื่องมือประมาณค่า รวบรวมเมื่อ 4 ตุลาคม 2559 [wpdm_package id=’4636′]
6 ขั้นตอนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานและความผูกพันในองค์กร เพื่อรักษาคนเก่งขององค์กร 19 กุมภาพันธ์ 2559 [wpdm_package id=’4892′]

1993 Total Views 2 Views Today

ใส่ความเห็น