ประมวลความรู้ทางวิชาการ

ประมวลความรู้เกี่ยวกับทฤษฎี BBL  (Brain-based Learning) ที่ได้รับจากการอบรมทางวิชาการและศึกษาเพิ่มเติม
20 มิถุนายน 2558


สรุปเนื้อหาทฤษฎี จากการบรรยาย ของอาจารย์ อ.พรพิไล เลิศวิชา ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2558

ประมวลความรู้  เกี่ยวกับการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ตามทฤษฎี child center   24 มิถุนายน 2558

ประมวลความรู้  เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) 28 มิถุนายน 2558

ประมวลความรู้ เกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์ 2 กุมภาพันธ์ 2558

ประมวลความรู้ เกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบโครงงาน  3 กรกฎาคม 2558

ประมวลความรู้ เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบ STEM 2 ตุลาคม 2558

ประมวลความรู้ เกี่ยวกับกระบวนการ PLC (Professional Learning Community)  3 พฤษภาคม 2560

ประมวลความรู้ เกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0 23 เมษายน 2560

ประมวลความรู้ เกียวกับการทำงานใน 6 ขั้นตอนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานและความผูกพันในองค์กร เพื่อรักษาคนเก่งขององค์กร  19 กุมภาพันธ์ 2559

 

1241 Total Views 2 Views Today

ใส่ความเห็น