ประมวลความรู้ทางวิชาการ

ประมวลความรู้เกี่ยวกับทฤษฎี BBL  (Brain-based Learning) ที่ได้รับจากการอบรมทางวิชาการและศึกษาเพิ่มเติม
20 มิถุนายน 2558 [wpdm_package id=’2797′]
สรุปเนื้อหาทฤษฎี จากการบรรยาย ของอาจารย์ อ.พรพิไล เลิศวิชา ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2558 [wpdm_package id=’3893′]
ประมวลความรู้  เกี่ยวกับการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ตามทฤษฎี child center   24 มิถุนายน 2558 [wpdm_package id=’2861′]
ประมวลความรู้  เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) 28 มิถุนายน 2558 [wpdm_package id=’2899′]
ประมวลความรู้ เกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์ 2 กุมภาพันธ์ 2558[wpdm_package id=’2910′]
ประมวลความรู้ เกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบโครงงาน  3 กรกฎาคม 2558 [wpdm_package id=’2970′]
ประมวลความรู้ เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบ STEM 2 ตุลาคม 2558 [wpdm_package id=’4174′]
ประมวลความรู้ เกี่ยวกับกระบวนการ PLC (Professional Learning Community)  3 พฤษภาคม 2560 [wpdm_package id=’4811′]
ประมวลความรู้ เกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0 23 เมษายน 2560 [wpdm_package id=’4813′]
ประมวลความรู้ เกียวกับการทำงานใน 6 ขั้นตอนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานและความผูกพันในองค์กร เพื่อรักษาคนเก่งขององค์กร  19 กุมภาพันธ์ 2559 [wpdm_package id=’4892′]

 

2751 Total Views 1 Views Today

ใส่ความเห็น