ผลการปฏิบัติราชการ ปี 58

เอกสารบันทึกข้อความ การปฏิบัติราชการ งานที่ได้รับมอบหมาย การอบรม หรือ การเป็นวิทยากร

ผ่านการอบรมคุณธรรม จริยธรรม หลักสูตร 5 วันจัดโดยคุรุสภา 


เป็นวิทยากร อบรม ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา Data Management Center   2015

ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ดำเนินการจัดทำแผนปฎิบัติราชการ และรายงานผล SAR

ร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ที่ มหาเจดีย์ชัยมงคล อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

เดินการปฏิบัติหน้าที่แก้ไข นักเรียนมีรายชื่อซ้ำซ้อนกับ ร.ร.เอกชน

ดำเนินการรายงานข้อมูลนักเรียน  วันที่ 10 มิถุนายน 2558 ทันตามกำหนด

ประชุมคณะวิชาการกลุ่มพัฒนาเพื่อวางแผนดำเนินกิจกรรม

ผ่านการอบรม รับฟังนโยบายและแผนการดำเนินงาน การรับนักเรียน

ร่วมประชุมกลุ่มพัฒนาเพื่อรับฟังนโยบาย ในการบริหารงานกลุ่มพัฒนา

ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการกับ กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาแวงใหญ่ เรื่องเทคนิคการสอน ตามทฤษฏี BBL

ร่วมประชุมเพื่อรับฟังนโยบายและประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามคำรับรอง กพร.เพื่อยกระดับ การบริหารจัดการเขตพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและยั่งยืน

ผ่านการอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อทางไกลผ่านดาวเทียม

รายงานผลการนำนักเรียนเข้าค่ายคุณธรรม ตามโครงการเข้าค่ายพุทธธรรม จัดโดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพแวงใหญ่

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายจากการแต่งตั้งของกลุ่มพัฒนาคุณภาพแวงใหญ่ เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการตามโครงการค่ายพุทธธรรม

รายงานผลการเข้าร่วมการประชุมใหญ่ สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูโพนทอง

ผ่านการการอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ Dlit หลักสูตร Train the Trainer ที่ จ.อุบลราชธานี

เป็นคณะวิทยากร ในการอบรมข้าราชการครูในสังกัด สพป.ร้อยเอ็ดเขต 3 ตามโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ระหว่างวันที่  ๒๗ – ๓๐  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ โรงแรมสาเกตนคร จ.ร้อยเอ็ด

ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ให้จัดทำ ปพ.1 ปีการศึกษา 2557 ให้ครบนักเรียนทุกคน ในโปรแกรม SchoolMiss (ระบบรายงาน ปพ1 ออนไลน์) ให้ทันภายในเวลากำหนด 30 กันยายน 58 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่มพัฒนาคุณภาพแวงใหญ่ เป็นคณะกรรมการตัดสิน ทักษะคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่มพัฒนาคุณภาพ 2-6 ตุลาคม 2558

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายจาก สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นคณะกรรมการตัดสิน หุ่นยนต์และโครงงานอาชีพ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา 3 พฤศจิกายน 2558 

รายงานผล การแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านทักษะคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ เขต ปีการศึกษา 2558

รายงานผล การเข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ

1418 Total Views 1 Views Today

ใส่ความเห็น