ผลการปฏิบัติราชการ ปี 58

เอกสารบันทึกข้อความ การปฏิบัติราชการ งานที่ได้รับมอบหมาย การอบรม หรือ การเป็นวิทยากร

ผ่านการอบรมคุณธรรม จริยธรรม หลักสูตร 5 วันจัดโดยคุรุสภา  [wpdm_package id=’2731′]
เป็นวิทยากร อบรม ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา Data Management Center   2015 [wpdm_package id=’2733′]
ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ดำเนินการจัดทำแผนปฎิบัติราชการ และรายงานผล SAR [wpdm_package id=’2735′]
ร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ที่ มหาเจดีย์ชัยมงคล อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด [wpdm_package id=’2739′]
เดินการปฏิบัติหน้าที่แก้ไข นักเรียนมีรายชื่อซ้ำซ้อนกับ ร.ร.เอกชน [wpdm_package id=’2741′]
ดำเนินการรายงานข้อมูลนักเรียน  วันที่ 10 มิถุนายน 2558 ทันตามกำหนด [wpdm_package id=’2743′]
ประชุมคณะวิชาการกลุ่มพัฒนาเพื่อวางแผนดำเนินกิจกรรม [wpdm_package id=’2745′]
ผ่านการอบรม รับฟังนโยบายและแผนการดำเนินงาน การรับนักเรียน [wpdm_package id=’2747′]
ร่วมประชุมกลุ่มพัฒนาเพื่อรับฟังนโยบาย ในการบริหารงานกลุ่มพัฒนา [wpdm_package id=’2749′]
ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการกับ กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาแวงใหญ่ เรื่องเทคนิคการสอน ตามทฤษฏี BBL [wpdm_package id=’2810′]
ร่วมประชุมเพื่อรับฟังนโยบายและประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามคำรับรอง กพร.เพื่อยกระดับ การบริหารจัดการเขตพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและยั่งยืน [wpdm_package id=’2925′]
ผ่านการอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อทางไกลผ่านดาวเทียม [wpdm_package id=’3087′]
รายงานผลการนำนักเรียนเข้าค่ายคุณธรรม ตามโครงการเข้าค่ายพุทธธรรม จัดโดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพแวงใหญ่[wpdm_package id=’3223′]
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายจากการแต่งตั้งของกลุ่มพัฒนาคุณภาพแวงใหญ่ เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการตามโครงการค่ายพุทธธรรม [wpdm_package id=’3226′]
รายงานผลการเข้าร่วมการประชุมใหญ่ สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูโพนทอง[wpdm_package id=’3233′]
ผ่านการการอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ Dlit หลักสูตร Train the Trainer ที่ จ.อุบลราชธานี [wpdm_package id=’3295′]
เป็นคณะวิทยากร ในการอบรมข้าราชการครูในสังกัด สพป.ร้อยเอ็ดเขต 3 ตามโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ระหว่างวันที่  ๒๗ – ๓๐  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ โรงแรมสาเกตนคร จ.ร้อยเอ็ด [wpdm_package id=’3357′]
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ให้จัดทำ ปพ.1 ปีการศึกษา 2557 ให้ครบนักเรียนทุกคน ในโปรแกรม SchoolMiss (ระบบรายงาน ปพ1 ออนไลน์) ให้ทันภายในเวลากำหนด 30 กันยายน 58  [wpdm_package id=’3408′]
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่มพัฒนาคุณภาพแวงใหญ่ เป็นคณะกรรมการตัดสิน ทักษะคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่มพัฒนาคุณภาพ 2-6 ตุลาคม 2558 [wpdm_package id=’3488′]
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายจาก สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นคณะกรรมการตัดสิน หุ่นยนต์และโครงงานอาชีพ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา 3 พฤศจิกายน 2558  [wpdm_package id=’3493′]
รายงานผล การแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านทักษะคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ เขต ปีการศึกษา 2558 [wpdm_package id=’3498′]
รายงานผล การเข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ [wpdm_package id=’3595′]

2587 Total Views 1 Views Today

ใส่ความเห็น