เข้ารับการอบรมวิทยาการคอมพิวเตอร์ จาก สสวท.

เข้ารับการอบรมวิทยาการคอมพิวเตอร์ จาก สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศำสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษำธิการ ณ โรงแรมรอแยล เบญจา สุขุมวิท 5 กรุงเทพฯ ุ6-10  สิงหาคม 2561  คลิกชมภาพเพิ่มเติม   ดาวน์โหลดเอกสาร

377 Total Views 1 Views Today